Dean Lê Xuân Trường
Lecturer - Staff Phạm Hùng Cẩm Huyên Anh
Staff Đỗ Đại Dương

Contact

35-37 Ho Hao Hon, Co Giang ward, District 1, Ho Chi Minh city, room 401y

Phone

(84-028)-38386603

Email

dhm.cntt@gmail.com

HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
35-37 Ho Hao Hon Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-028) 38364748
Fax: (84-028) 39207639 hoặc (84-028)-39207640
Email: ou@ou.edu.vn
Website: http://www.ou.edu.vn